БРОЈЕВИ ДО 1000
Појам хиљаде
     
Стотине прве хиљаде
Упоређивање стотина
Стотине и десетице
Упоређивање ...
Читање и писање ...
Троцифрени бројеви
Упоређивањe ...
Контролни тест A
Контролни тест B
РИМСКИ БРОЈЕВИ
Римске цифре
Бројеви од 1 до 10
Бројеви од 11 до 20
Писање јединица ...
Правила за писање (1)
Правила за писање (2)
Контролни тест A
Контролни тест B
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Мерење дужине дужи
Километар, милиметар
Мерење масе
Мерење запремине
Мерење времена
Седмица, месец ...
Контролни тест A
Контролни тест B
РАВАН И ПРАВА
Раван
Права и полуправа
Однос две праве
Цртање паралелних ...
Нормалне праве
Цртање нормалних ...
Контролни тест A
Контролни тест B
САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ
Сабирање и од. стотина
Замена места сабирака
Здруживање сабирака
Примена својстава
Сабирање ABC + D
Одузимање ABC - D
Сабирање ABC + D0
Одузимање ABC - D0
Контролни (1. део) A
Контролни (1. део) B
Сабирање ABC + DE
Одузимање ABC - DE
Сабирање троцифрених
Одузимање троциф.
Зависност збира од ...
Сталност збира
Зависност разлике ...
Зависност разлике ...
Сталност разлике
Контролни (2. део) A
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) A
Контролни тест (све) B
КРУГ
Круг и кружница
Цртање кружнице
Упоређивање дужи
Надовезивање дужи
Контролни тест A
Контролни тест B
МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ
Основни појмови
Множење са 10 и са 100
Дељење са 10 и са 100
Замена места чинилаца
Здруживање чинилаца
Множење (4 ∙ 30)
Дељење (180 : 6)
Дељење (560 : 70)
Дистрибутивност мно.
Дистрибутивност дељ.
Контролни (1. део) A
Контролни (1. део) B
Множење (67 ∙ 4)
Дељење (78 : 6)
(262 ∙ 2) и (496 : 8)
Множење са 0 и 1
Завиност производа ...
Сталност производа
Зависност количника ...
Зависност количника ...
Сталност количника
Дељење са остатком
Једначине са множ.
Једначине са дељ.
Контролни (2. део) A
Контролни (2. део) B
Контролни тест (све) A
Контролни тест (све) B
УГАО
Настанак угла
Обележавање и цртање
Врсте углова
Цртање правог угла
Угао - понављање
Контролни тест A
Контролни тест B
ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ
Правоугаоник
Квадрат
Цртање лењиром ...
Цртање шестаром ...
Обим правоугаоника
Обим квадрата
Контролни тест A
Контролни тест B
ПИСАНО САБИРАЊЕ ...
Сабирање: 551 + 136
Одузимање: 785 - 433
Сабирање: 346 + 227
Одузимање: 674 – 237
Сабирање: 582 + 373
Одузимање: 523 – 361
Сабирање: 483 + 359
Одузимање: 500 - 315
Сабирање више бројева
Контролни тест A
Контролни тест B
ТРОУГАО
Oсновни појмови
Врсте троуглова
Цртање троуглова
Обим троугла
Подударност фигура
Контролни тест A
Контролни тест B
ПИСАНО МНОЖЕЊЕ ...
Множење 213 ∙ 2
Множење 349 ∙ 2
Множење 172 ∙ 4
Множење 163 ∙ 5
Дистрибутивност
Дељење 468 : 2
Дељење 562 : 2
Дељење 672 : 3
Дељење 736 : 4
Дељење 643 : 5
Једначине са множ.
Једначине са дељењем
Контролни тест A
Контролни тест B
РАЗЛОМЦИ
Појам разломка
Половина, четвртина ...
Петина, десетина ...
Трећина, шестина ...
Контролни тест A
Контролни тест B
МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ
Редослед рачунских ...
Заграде у изразима
Састављање израза
Изрази са променљивом
Контролни тест A
Контролни тест B
Финални тест А
Финални тест B

Мултимедијална радионица KVARK MEDIA, Београд

011/666-2-343